Hvilke partier støtter #stemforpudder?

For å gi deg, som klimabevisst stemmer og supporter av POWs #stemforpudder initiativet, har vi satt partiene under lupen for å finne hvor de står når det kommer til klima og miljø. Vi har bedt alle partiene svare på hva de mener om våre standpunkter og supplert med utdrag fra deres partiprogram.

 

sak-10Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet kom på delt 6. plass i vår undersøkelse. De scoret høyest på sin satsning mot matsvinn og ønske om å starte arbeidet med en lov mot matsvinn samt erkjennelse at klimaendringene er menneskeskapte. Partiet scorer lavt på sin politikk på å fortsette oljeutvinning og mangel på fremtidige restriksjoner på investeringene til statens pensjonsfond utlandet. Videre satser partiet på utvidet kollektivtransport og utvikling av infrastruktur for nullutslippsbiler samt mer sykkel- og gangvei, men har ingen tiltak for å redusere reisekostnader for kollektivreisende. Partiet har heller ingen fokus på arbeidet med å skape 100,000 klimajobber, men ønsker å bruke eksisterende kompetanse til nye områder og investeringer i grønn teknologi. Partiet har også flere tiltak for å øke resirkulering og gjenbruk av materialer, men har ingen konkrete finansielle tiltak for reparasjon som kan bidra til en overgang til en sirkulær økonomi.

 

Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiet scoret lavest på vår undersøkelse.Partiet fikk stryk på tre punkter: fortsetting av åpning og utvinning av nye oljeområder uten merknad om beskyttelse av sårbare og verdifulle områder, uønsket med restriksjoner på SPUs globale og nasjonale investeringer, og mangel på erkjennelse at klimaforandringene er menneskeskapte. Partiet ønsker ikke en direkte matkastingslov, men tilrettelegger for tiltak for å redusere matsvinn, samtidig som de ikke presenterer noen direkte finansielle ordninger for reparasjon og gjenbruk. Derimot ønsker Frp å styrke kollektivtransport-infrastrukturen men har få nevnte tiltak for å øke nullutslippskjøretøy og redusering av kollektivpriser. De har heller ingen konkrete tiltak for å få skape flere nasjonale klimajobber, men ønsker at eksisterende ordninger skal gi positiv utslag for næringsvirksomheter som skal være mer miljøvennlig og energieffektiv.

 

Høyre

Høyre kom på nest siste plass i vår undersøkelse. De fikk topp score på anerkjennelse at klimaendringene er menneskeskapt med et rungende ja. Partiet scoret også høyt på tiltak for å redusere matsvinn hos næringslivet og samarbeide med parter, og sine kraftige investeringer i kollektivtransport som billigere drivstoff og finansieringsordninger for økt bruk av kollektivtransport. Partiet scoret middels pa tiltak for å effektivisere bruk av materialer og fremme innovasjon for å støtte den sirkulære økonomien, og litt over middels for de nevnte investerings-metodene for å redusere risikoen med utviklingen av ny klimavennlig teknologi i målet om å skape flere klimajobber. De scoret lavt ettersom de ønsker å fortsette å åpne nye områder for oljeutvinning (dog sette krav for å bevare miljøet og andre næringer) og at de ikke ønsker å sette restriksjoner på SPU investeringer.

Kristelig Folkeparti

Etter gjennomgang av deres partiprogram fikk KRF femteplass i vår undersøkelse. De fikk full pott for deres håndtering av matsvinn: de har fastsatte mål for redusering av matsvinn samt konkrete tiltak for å redusere matsvinn både hos produsent og forbruker, samt full pott for deres erkjennelse av at klimaendringene er menneskeskapte. De fikk også høy score på sine tiltak for kollektivtransport, som innebærer finansiell støtte, omlegging til CO2-nøytralt drivstoff og opprettholding av eksisterende rammevilkår for elbil, samt høy score for sine tiltak for å øke antall klimajobber. KrF scorer derimot litt under middels på tre områder: de ønsker å åpne for leting og utvinning av nye områder men derimot verning av sårbare og verdifulle områder, de har ingen direkte finansielle tiltak i arbeidet for en sirkulær økonomi men flere tiltak rettet mot produsent og forbruker for å redusere avfall, og de ønsker heller ikke å trekke SPU ut av fossile investeringer men derimot rette fokus på investeringer med mindre miljøskade og investere i fornybare energiprosjekter.

 

Miljøpartiet de grønne

Miljøpartiet de grønne fikk full pott på vår undersøkelse. De scoret høyest for sine konkrete tiltak for å redusere kostnader i kollektivtrafikken samt øke tilbudet av kollektivtransport. De har også konkrete tiltak for å øke antall klimajobber og satse på ulike næringsområder i Norge. De er også for en lov mot matkasting og er imot åpning og utvinning av nye oljeområder. De ønsker også å fjerne mva på reparasjon og gjenbruk, samt innføre tiltak og krav for å øke levetid på varer og materialer. De ønsker også å trekke SPU ut av fossil energi og og ta flere bærekraftig investeringsvalg. Og kanskje liten overraskelse, men MDG svarer kort og enkelt ja til vårt spørsmål om klimaendringene er menneskeskapte.

 

Rødt

Rødt kom på tredjeplass i vår undersøkelse. De fikk mer eller mindre full pott på fire ulike områder. De er for en lov mot matkast og samtidig ivareta næringslivets behov. De ønsker å stanse nye lete- og prøveboringer og ikke åpne for nye utslippstillatelser samt utfasing av dagens oljeutvinning. De ønsker også å fjerne mva på reparasjon og øke tilgang på reparasjon kunnskap. De erkjenner også fullt og holdent at klimaendringene er menneskeskapte.

 

Senterpartiet

Senterpartiet kom på en delt 6. Plass i vår undersøkelse ifølge sitt partiprogram. De er for en lov mot kasting av mat og har flere tiltak rettet mot både produsent og forbruker samt erkjenner at klimaendringene er menneskeskapte. De fikk middels score på sine gode tiltak for å øke konsentrasjon av kollektivtransport i Norge, ønsker om nasjonale investeringsordninger for å støtte kunnskapsinnhenting og innovasjonspotensiale i Norge og ingen direkte konkrete tiltak for å bidra til den sirkulære økonomien, som å fjerne mva på reparasjon. De scoret lavt ettersom de ikke har ingen direkte forbud for åpning av nye oljeområder og at de ikke har ingen direkte tiltak for å redusere SPU investeringer i klimafiendtlig aktivitet.

 

Sosialistisk Venstreparti

Sosialistisk Venstreparti kom på andreplass i vår undersøkelse, ifølge deres partiprogram. De fikk full pott på fire av våre spørsmål. De er for en lov mot matkast og samtidig ivaretar produsentenes konkurransedyktighet, og de ønsker heller ikke å åpne nye oljeområder. De ønsker også å trekke SPU ut av investeringer i fossilt energi og samtidig ha rapportering på alle investeringer. Partiet er også fullt enig at klimaendringene er menneskeskapte og dette gjennomsyrer deres miljøtiltak i partiprogrammet. De får også veldig bra score på deres arbeid for å skape nye klimajobber, hvor de ønsker å bruke statens midler for å satse på ny og bærekraftig industri på områder hvor Norge har et konkurransedyktig fortrinn samt bruk av eksisterende kompetanse til å omstille arbeidslivet. De scorer også relativt bra på konkrete finansielle tiltak for å øke utbygging av kollektiv nettverk i byer og i distriktene og økning av nullutslippskjøretøy på norske veier. De scoret kun middels på deres mangel på konkrete tiltak for å styrke den sirkulære økonomien.

 

Venstre

Venstre fikk en fjerdeplass i vår undersøkelse. De scoret full pott på anerkjenning at klimaendringene er menneskeskapte. De scoret også høyt p kollektivtrafikk og klimajobbpolitikk. De ønsker å øke satsing på all kjøretøy i kollektivtrafikk gjennom blant annet opprettholding av fordelene til nullutslippskjøretøy og investeringer i ladeinfrastruktur, og de har konkrete tiltak for å få fart på den norske grønne økonomien gjennom økt finansielle ordninger for støtte klimavennlig teknologiutvikling. De får god score for å redusere matsvinn gjennom ulike tiltak men er ikke for en direkte matkastelov, og scorer godt på deres konkrete tiltak for å redusere bruk av råvarer og øke resirkulering av varer men derimot ikke fjerning av mva på reparasjon. De får middels score ettersom de ikke ønsker å stoppe åpning og utvinning av nye oljeområder, men pause konsesjonsrundene. De arbeider heller ikke politisk for å forby investeringer i selskaper med klimafiendtlig aktivitet, men derimot øke investeringene i fornybar energi og klimateknologi.