Opprop for et klimavennlig statsbudsjett

I Norge har vi dette året sett eksempler på at ekstremvær, grunnet klimaendringene, vil bli vanligere. Bare nå i sommer var det tre måneder med usedvanlig lite regn og høye temperaturer i sørøst Norge, som ga store utfordringer for jordbruksindustrien og en høy skogbrannfare. I oktober ble vi igjen vitne til uvanlige værfenomener. Gradestokken krøp opp mot 25 grader flere steder i landet. Kombinert med mye regn opplevde blant annet Luster og Skjåk kommune storflom og masseevakuering.

Og dette er bare starten. I høst utga IPCCs rapport Global Warming of 1.5 C som maler et dystert bilde for vår fremtid. Den påpeker noe vi utvilsomt har skjønt – vi er ikke i nærheten av å nå målene verdenslederne ble enige om under COP21. Vi er på vei mot 4 graders oppvarming, som er det dobbelte av det Parisavtalen fra 2015 pekte på som et oppnåelig mål. En økning i 4 grader vil få katastrofale konsekvenser for den verden vi kjenner i dag. Livene til mellom 470 og 760 millioner mennesker står i fare. Vi står overfor en havnivåstigning på nesten 9 meter, hyppigere og alvorlig ekstrem tørke, global mat-usikkerhet og fare for lokal utryddelse av halvparten av våre plante- og dyrearter.

Med publiseringen av IPCCs siste rapport roper klimaforskere for alvor ut om hva vi kan forvente i fremtiden. Nasjonale og internasjonale medier har publisert mer klimarelatert artikler og kronikker de siste ukene. Både vitenskapelige rapporter, skildringer av framtidsscenarioer, endringer som må gjøres og leserbrev som uttrykker redsel og frustrasjon over hvilke retning verdens utvikling er på vei. De krever en nasjonal og internasjonal mobilisering, ledet av politikere og næringsliv med et reelt ønske om å endre kursretning.

Samme dag som utgivelsen av IPCCs rapport ble det Norske statsbudsjettet for 2019 publisert. Det er stor enighet i Norge at det er behov for å gjøre drastiske endringer, men det foreslåtte budsjettet viser liten tegn til dette. Klimapolitikken fortsetter omtrent som før. Regjeringen viderefører norsk olje- og gasspolitikk og åpner opp for bevillinger lengre nord enn tidligere, budsjettet for skogvern reduseres, det foreslås ingen avgiftsendringer som gjør det dyrere å forurense og det blir heller ikke billigere eller mer gunstig å velge kollektivt. Skal vi kunne nå klimamålene som vi har forpliktet oss til trenger vi et langt mer offensivt budsjett. Det trengs flere restriksjoner som gjør det mindre gunstig å forurense og flere insentiver som tilrettelegger for det grønne skiftet.

Drastiske tiltak er nødvendig nå. Vi trenger handlingskraftige politikere som tør å gjøre vanskelige beslutninger for en bedre fremtid. Vi trenger et modent statsbudsjett som setter klimaendringene og miljøbeskyttelse på dagsorden i dag og tilrettelegger for en fremtid vi ønsker å leve i. Vi i POW vil oppfordre den norske regjeringen til å tilpasse budsjettet for å redusere klimagassutslippene og beskytte miljøet for fremtidens generasjoner.

Sammen har vi en stemme som representerer mangfoldet i den norske befolkningen og vårt felles ønske om handling, nå!

Klikk og del https://bit.ly/2EKYuzu for å signere et oppropet for en fremtidsrettet endring i statsbudsjettet!