En eventyrers reaksjon på Statsbudsjettet

Med fartstid fra Arktis og jobb med klima så kommenter Tobias Thorleifsson det nye statsbudsjettet for oss i POW. Det går ikke langt nok, vi klarer ikke målene vi har satt oss, og det bærer egentlig mest preg av å være et resultat av mange kompromiss mellom regjeringspartene.

Tobias Thorleifsson

Statsbudsjettet ble lagt frem mandag 8. oktober. Miljøbevegelsen har lenge visst det, men i budsjettet viser regejeringa svart på hvitt at de klimamålene som var satt ikke møtes. Vi har spurt med Tobias Thorleifsson om hans reaksjoner. Som eventyrer, polfarer, sentral rundt grunnleggingen av POW i Norge og nå seniorrådgiver i Fo├é┬░tprint så er han mer enn kvalifisert til å se budsjettet i et større perspektiv enn de fleste.

På spørsmål om budsjettet legger til rette for å nå våre klimamål neste år, svarer han, Nei, det gjør budsjettet ikke. Men, vi må skille mellom kvotepliktig og ikke kvotepliktig sektor. I kvotepliktig sektor drar vi lasset sammen med EU. Gjennom kvotesystemet er Norge med på kutte europeiske CO2-utslipp med 43 % fra 2005 til 2030 selv om vi kanskje ikke kutter like mye nasjonalt som i andre land.├é┬╗

Han forklarer videre, Når det gjelder ikke kvotepliktig sektor, altså jordbruk, avfall og transport ligger vi an til et kutt i 2030 på ca 26 %. Det er langt under ambisjonen fra Granavold-plattformen på 45%. Så svaret er enkelt, vi gjør ikke nok og vi kan gjøre mye mer!├é┬╗

Ett av tiltakene som Venstre fikk gjennomslag for i budsjettet er at CO2-avgiften ble økt med 5 kroner, mens Frp fikk gjennomslag for at dette kompenseres for bilisten med redusert veiavgift. Dette kan gjøre det billigere å å kjøre el-bil, uten at det rammer dagens fossilbilister. Det kan minne om Nobel-prisvinner i økonomi (fra i fjor), William Nordhaus, sine økonomise modeller. En slik mekanisme kommer ikke ut av statsbudsjettet som ble presentert, mener Thorleifsson.

Uavhengig av Nordhaus så viser det resultatet av politikkutformingen til en bred koalisjonsregjering. CO2-avgiften er uansett ca. 140 kroner for lav for at den skal kunne gi ønsket virkning. Dette er ørsmå justeringer som har mer med forflytting av penger for å få budsjettet til å gå opp enn det har med virkningsfulle klimatiltak å gjøre. Hadde regjeringen ment alvor hadde de skrudd opp CO2-avgiften ytterligere.├é┬╗

Sverige, Danmark og Tyskland har alle kuttet betydelige deler av sine utslipp. Hvis vi sammenlignet våre utslipp med nivå fra 1990 så har Norge faktisk økt sine utslipp med 3 %. POW synes dette er en hårreisende håpløs situasjon. Vi spør Tobias om han kan vurdere hvor ambisiøse Statsbudsjettet er sammenlignet med våre naboer.

Utover det nasjonale savner jeg virkelig en mer ambisiøs satsning på klimatiltak i utlandet. Vi kan spille en svært viktig rolle i utviklingen av fornybar energi i Afrika og i Asia. Da nytter det ikke å kutte i budsjettoverføringene til Norfund. Nasjonalt sett er det helt klart at budsjettet ikke gir noen indikasjoner på annet en tut og kjør på norsk sokkel. Med andre ord, vi tar fortsatt ikke tilstrekkelig innover oss klimarisiko tilknyttet investeringer i sårbare områder lenger nord.

Det er gledelig å se yngre krefter i Høyre har begynt å snakke om vern av Barentshavet Nord, men i budsjettet så legges det til rette for å fortsette Norges plan om å utvinne den nordligste olje i verden. Omstillingstakten i budsjettet er derfor alt for lav til at vi skal kunne nå klimamålene og skape nye arbeidsplasser før det globale grønne skiftet innhenter oss.├é┬╗

Denne uken har større nyheter kommet om større fond som dropper oljeaksjer. Det ble kommentert at petroleumsakskjer i noen kretser blir sett på som tobakksaksjer, det er skadelig, uetisk og på vei ut. Hvis markedet selv tar seg av det grønne skifte så kan vi være uheldige og se stor arbeidsledighet og kollaps i oljesektoren. Derfor mener vi at omstillingen må styres politisk, kontrollert og tydelig.

Tobias forteller om et sted som står han nært, og hvordan denne sommerens klimaendringer kan føles her i Norge. I sommer og høst opplevde vi det nye klimaet i Jølster og gjennom styrtregnet som fylte hundrevis av kjellere i Fredrikstad. Om vi når klimamålene, at vi begrenser oppvarmingen til 2 grader så blir det flere, ikke færre, av disse hendelsene. Det betyr at vi må forebygge. Budsjettet kutter i midler øremerket til forebygging. Det vil den sittende Regjering kunne ha problemer med å forklare når neste klimarelaterte værhendelse inntreffer og nordmenn står med vann til knærne i sine egne hus.├é┬╗