Kjøpsbetingelser

Sist oppdatert 02.02.2022 

 

 

Nedenfor vil du finne avtalen vi inngår når du handler hos oss. Generelt forsøker vi alltid å finne løsninger på eventuell problemer på en konstruktiv måte. Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss på post@protectourwinters.no om du har spørsmål eller klager.

 

Vær oppmerksom på at vi har ulike type varer med ulike vilkår.

 • Fysiske varer
  • Send oss epost med ordreinformasjonene din til post@protectourwinters.no om du har spørsmål eller ønsker å benytte angreretten.
 • Medlemskap i Protect Our Winters Norge
  • Medlemskap kjøpes for inneværende kalenderår fornyes automatisk 31. desember. Mot slutten av kalenderåret vil nye medlemskap også kunne gjelde for det kommende kalenderåret. Dette blir det opplyst om ved kjøp.
  • Om du ikke ønsker å fornye medlemskapet ditt for det kommende året kan du sende en e-post til post@protectourwinters.no eller avbryte abonnementet i vipps. Medlemskapet vil fortsatt gjelde for året som allerede er betalt for.
  • Angreretten gjelder ikke for medlemskap.
  • Om du har spørsmål knyttet til kjøp av medlemskap, send en e-post til post@protectourwinters.no.

  De følgende kjøpsbetingelsene er basert på Forbrukertilsynets Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. For mer informasjon og en bedre forståelse av disse se Forbrukertilsynets veileder her.

  1. Avtalen

  Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

  Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

  Kjøp gjort gjennom protectoourwinters.no er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres blant annet av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

  2. Partene

  Selger: Protect Our Winters Norge
  Organisasjonsnummer: 914 952 123
  Postadresse: c/o Charlott Sandor Johansen, Olaf Ryes plass 8, 0552 OSLO
  E-post: post@protectourwinters.no
  Telefon: 46455733

  Protect Our Winters Norge omtales i denne avtalen som POW, vi, oss eller selger/selgeren .

  Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

  3. Avtaleinngåelse

  Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til POW og bestillingen er registrert på våre servere.

  Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

  4. Pris

  Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

  Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.

  Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse på protectourwinters.no, i markedsføringen eller andre stedet som er større enn 20% av normal pris, kan vi ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om du har mottatt ordrebekreftelse. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

  5. Betalingen

  Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

  POW tilbyr ulike betalingsløsninger. Kjøperen kan betale med bank- eller kredittkort, vipps, apple      pay og google pay. Vi tilbyr ikke betaling med faktura.

  Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

  Uavhentede pakker vil bli belastet et gebyr på kr 400,- inkl. mva, pluss frakt tur/retur av gjeldende ordre for å dekke våre utlegg. Rett til å angre har kun privatpersoner og pakken må hentes ut eller returneres av kjøper for å oppfylle kravene i Angrerettloven §25.

  6. Levering

  Levering er skjedd når kjøperen, eller kjøperens representant, har overtatt tingen. Levering skjer til adressen oppgitt av kjøper ved bestilling.

  Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende.

  Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kjøperen.

  Vi forbeholder oss rett til å ikke å levere på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker.

  7. Risikoen for varen

  Risikoen for varen går over på kjøper når kjøper, eller kjøers representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

  8. Angrerett

  Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

  Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Ønske om å benytte seg av angreretten sendes på e-post til post@protectourwinters.no

  Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

  Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

  Ved bruk av angrerett dekker kjøper de direkte kostnadene ved å returnere varen. Kjøpesummen for returnert varen vil bli refundert til kjøper når POW har mottatt den returnerte varen. Kjøpesummen for varer som returneres uten at POW har blitt informert om at kjøper ønsker å benytte angreretten blir ikke refundert.

  Angreretten gjelder ikke for kjøp av medlemskap i POW.

  9. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

  Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

  Ved krav om misligholdsbeføyelser skal meldingen av bevishensyn sendes skriftlig på e-post til post@protectourwinters.no

  Oppfyllelse

  Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

  Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om kjøperen venter urimelig lenge med å fremme kravet.

  Heving

  Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

  Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

  Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

  Erstatning

  Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

  10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

  Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at kjøperen vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

  Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

  Reklamasjon til POW skal skje skriftlig på e-post til post@protectourwinters.no.

  Retting eller omlevering

  Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

  Prisavslag

  Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

  Heving

  Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

  11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

  Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

  Oppfyllelse

  Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom kjøper venter urimelig lenge med å fremme kravet.

  Heving

  Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

  12. Garanti

  Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

  13. Personopplysninger

  Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

  14. Konfliktløsning

  Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

  Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.